BT2B0503_NYRED.jpg

Søk om å bli en
Syngende satsingsskole
2019-2020

Dere satser på sang og vi satser på dere!

SØK NÅ!

Fyrtårn for sang.

Satsingsskolene er Syngende skole-programmets «pilotskoler» som følges opp og kartlegges. Satsingsskolenes rolle er å være fyrtårn for andre skoler som også ønsker å synge mer.

Dere trenger ikke å være kjempegode på sang fra før, men må ha et genuint felles ønske i kollegiet om å ta i bruk mer sang i alle klasser og å integrere sang systematisk inn i skolens hverdag.

Som satsingsskole bruker dere Syngende skole-modellen aktivt. Målsetningen er å oppnå mer sang, og i tillegg en mer strukturert sanghverdag på skolen. 

Syngende skole sentralt følger deres arbeid og gir støtte og support. Vi videredeler deres erfaringer, idéer og tips ti hvordan man kan jobbe med sang, både i kollegiet og sammen med elevene. Hensikten er å anvende denne kunnskapen til inspirasjon for skoler som ikke deltar i satsingen. Slik blir deres arbeid altså til inspirasjon og motivasjon også for andre.


Syngendeskole_kurs_LarsOpstad_2015_061.jpg

Mentorordning

Syngende satsingsskoler får en rekke ekstraressurser for å satse systematisk på sang. Sentralt i dette ligger i dag mentorordningen hvor hver skole får sin egen mentor som møter og følger opp skolen på deres utviklingstrinn.

Gjennom mentorordningen får skolen tilgang til veiledning, kurs og seminarer, telefonoppfølging samt annen relevant oppfølging knyttet til satsingen.

En konkret “Plan for gjennomføring” og kontrakt utformes i samarbeid mellom skolen, mentoren og Syngende skole sentralt og er spesialtilpasset skolens ønsker og behov.

Til gjengjeld forplikter skolen seg til å følge en avtale som inngås med Musikk i Skolen. Av erfaring har vi sett at opptil tre år ofte trenges for en skole for å få forankret sangtradisjoner og for å skape og implementere en varig og funksjonell struktur. Syngende skole modellen for satsingsskoler er derfor treårig, men skolen forplikter seg til kun ett år om gangen. En innvilget søknad gjelder imidlertid for tre år, skolen trenger ikke å søke på nytt for hvert år.

Skreddersy din Syngende skole!

Syngende skole handler først og fremst om en dreining av fokus mot mer sang i undervisningen. Det er altså ikke et mål å gjøre store endringer, eller innføre helt nye, omfattende oppgaver. Sammen med vår mentor tar dere utgangspunkt i eksisterende sangtradisjoner og -aktiviteter, og utarbeider en plan for hvordan skolen skal jobbe med Syngende skole-modellen. Planen følges opp i dialog med mentoren og kan justeres etter behov.

Husk! Programmet og Syngende skoles tretrinnsmodell gjennomføres i det tempoet som skolen selv definerer. Det er også skolen selv som i «Plan for gjennomføring» bestemmer ambisjonsnivået for hvordan man ønsker å gjennomføre programmet.


Dette får en Syngende satsingsskole

Syngende satsingsskoler får i likhet med andre Syngende skoler tilgang til alt av innholdet i Syngende skole-pakken

I tillegg får alle satsingsskoler følgende:

 • Skreddersydd mentorordning

 • Tettere oppfølging fra Syngende skole-sekretariat.

 • Invitasjon til å delta på forskning/undersøkelser knyttet til sangarbeid.

 • Redusert egenandel på kun 2000 kr pr. skoleår


Dette forventes av en Syngende satsingsskole:

Forpliktelser og forventing til gjennomføring:

 • Å lage en gjennomføringsplan og en tydelig struktur for skolens sangvirksomhet (årshjul, arbeidsfordeling, nye tradisjoner osv.). Dette gjøres i samarbeid med skolens mentor.

 • Å forplikte seg til å forankre gjennomføringsplanen og legge til rette for at den skal kunne gjennomføres aktivt

 • Å forplikte seg til å opprette en «kjernetropp» som skal bidra til koordinering og forankring av gjennomføringsplanen

 • Å forplikte seg til å gi Syngende skole-programmet fremdrift i løpet av skoleåret, og sikre at gjennomføringsplanen «holdes varm» både hos de ansatte og hos elevene på skolen. Herunder inngår ledelsens ansvar for å sikre at programmet arbeides med systematisk.

 • Å nedsette minimum 2 timer per måned til Syngende skole-programmets gjennomføring (utvikling og koordinering). Denne ressurs MÅ være en separat betalt ressurs og kan altså ikke defineres eller inngå som en del av lærerens/kjernetroppens normale planleggingsressurs, uten bør komme i tillegg til denne.

 • Å aktivt bidra tilbake inn i Syngende skole-programmet gjennom deling av tiltak, strukturer, arrangementer, gode eller dårlige erfaringer, tips, bilder, lydfiler etc. Dette gjøres i dialog med mentoren.

 • Å være tilgjengelig og legge til rette for eventuelle undersøkelser, forskning og/eller kartleggingsspørsmål som måtte bli aktuelle. Disse kan utføres enten av Syngende skole sentralt eller av eksterne aktører (f eks av Krafttak for sang, av en høgskole/universitet eller av annen forskningsinstans).

 • Å forankre og synliggjøre at man har valgt å bli en Syngende skole

Søknadsskjema

Fyll ut skjemaet under for å søke som Syngende satsingskole 2019/2020.


Gi en beskrivelse av deres bakgrunn, forventinger og ambisjoner for sangarbeid i skolen.
Er beslutningen om å søke forankret i skolens ledelsen, resten av personalet eller kun hos noen enkelte?
Størrelse, satsingsområder, rolle i lokalmiljøet eller annet relevant informasjon.
Jeg har gjort meg kjent med de tidsmessige og økonomiske forpliktelsene skolen har som satsingsskole *