“Glade barn lærer bedre!”

FB_VoksenSkole2017_LarsOpstad_116_cropped.png

Hva er Syngende skole?

Sang som en naturlig og aktiv del av hverdagen!

På en Syngende skole kan alfabetet synges, matematikk blir til sanglek, og midt i naturfagtimen rekker en småtrøtt elev opp hånden og sider “nå må vi synge, så vi får litt energi igjen!”

Sang er en viktig del av livet til oss mennesker. Sangen følger oss gjennom ulike faser i livet, er et verktøy for oss å uttrykke oss, skaper fellesskap og den kan gi oss fantastiske musikalske opplevelser og minner. Sang er en del av vår kultur, den er en del av vår kulturarv og av vår identitet. 

Syngende skole har som mål å styrke sangens plass i norsk skole.

Sangen på skolen

Mange lærere ønsker å bruke mer sang i skolehverdagen, men trenger inspirasjon og opplæring for å få det til. Ansatte ved en Syngende skole får tilgang til et rikt utvalg spennende opplæringsvideoer, metodiske tips og digitale verktøy i ressursportalen Sangbanken.no. Sangaktivitetene er tilpasset ulike alderstrinn, fag og årstider. I tillegg får skolene veiledningsmateriell, kurs og konkrete verktøy for å kunne arbeide systematisk med sang.

Det er i programmet lagd opp til en struktur som skal hjelpe skolen å skape en systematikk over sangvirksomheten på skolen, og derved sikre at sangen ikke blir tilfeldig eller sårbar og personavhengig, men en fast aktivitet som er tilstede som en naturlig del av skolens virksomhet.


Hvorfor bli en Syngende skole?

Sang kan bidra til et mer positivt læringsmiljø, til bedre psykisk helse for den enkelte og til et mer inkluderende psykososialt miljø. Forskning peker på at sang og felles musisering har positiv effekt både på kognitive prosesser, språkinnlæring, hukommelse, motivasjon og psykisk helse.

Gjennom sangen skapes også tradisjoner som blir felleseie for alle barn og voksne på skolen – uansett sosial eller geografisk bakgrunn og alder. Ikke minst er det viktig at både elever og lærere får et sunt og bevisst forhold til sin egen tale- og sangstemme. 

Hvorfor akkurat sang?

Forskning på sang og helse viser at det å synge sammen styrker opplevelsen av tilhørighet, identitet og samhold. I tillegg reduseres stressnivået i kroppen, og produksjonen av lykkehormoner stimuleres. Sang krever heller ingen instrumenter, og er enkelt å dra i gang - hvor- og når som helst! Dersom du vil lese mer om sang og hva forskning sier om effekten av sang, klikk her.

Målsetting

Vi ønsker at dagens generasjon av barn og unge både skal få anledning til å bli kjent med og utvikle sin egen unike stemme, og få et felles repertoar de kan eie resten av livet.

Sangaktivitet bidrar til en styrket identitetsfølelse, og til å bygge en mer bevisst og stødig kulturell grunnmur. Syngende skoler jobber for å forankre sangen som en naturlig og aktiv del av skolehverdagen til alle eleveneDet skjer gjennom: 

  • At skolen skaper en positiv holdning til sang

  • Å styrke sang som et aktivt virkemiddel for et bedre skole- og læringsmiljø

  • Å gi lærerne de metodiske verktøyene de trenger for å kunne sette i gang sang

  • Å gi lærerne kompetanse til å ta bevisste valg vedrørende repertoar

  • At skolen etablerer permanente systemer for å sikre daglig sang for alle skolens elever

Syngende skole- et skoleutviklingsprogram

Syngende skole kan beskrives som et skoleutviklingsprogram som skal styrke og forankre sangen som en naturlig del av skolehverdagen og skolens virksomhet.

Syngende skole-programmet innebærer at skolen gjennomgår en definert forandringsprosess. Den viktigste målsetningen er å skape mer sang og sangglede på skolen. I tillegg vil programmet bidra til at skolen kan oppnå en fast, tydelig og forutsigbar struktur for sang på den enkelte skole.

Syngende skole er rettet mot elever i norsk grunnskole, og er et av programmene under Krafttak for sang. 

Syngende skole utvikles og driftes av Musikk i Skolen. Inspirasjonskilden for satsingen er det britiske sangprogrammet SingUp. Gjennom økt kompetanse hos lærerne og mer systematisk og aktiv bruk av sang som aktivitet i alle fag, blir sangen en naturlig del av både selve undervisningen og skolens virksomhet.

Syngende skole-programmet bidrar til å:

  • Styrke skolens faste læringsprosesser og bidra til et positivt læringsmiljø.

  • Forbedre sosial samhandling mellom både barn og voksne

  • Skape gode estetiske opplevelser som gir elevene mestringsfølelse og stolthet

  • Styrke skolens felles identitet

  • Skape faste strukturer som ikke er tilfeldige, sårbare eller personavhengige, men forutsigbare og integrert i skolens virksomhet

Syngende skole i praksis - “3 trinn” til varig endring

Som en Syngende skole arbeider skolen for å forankre sangen
som en fast og naturlig del av skolehverdagen.

På mange skoler kan sangaktiviteten, spesielt på de eldre trinnene, bli tilfeldig, sårbar og avhengig av enkelte læreres interesse og kompetanse. Ved personalskifte kan tidligere fungerende tradisjoner og rutiner plutselig rakne og opphøre, og sangsituasjonen bli betydelig svekket og tilfeldig. 

For å sikre at sangen er en del av skolehverdagen til alle barn har vi utarbeidet modell som skal hjelpe skolen til å skape en fast og stabil struktur for sang. Modellen er basert på tre trinn, der hvert trinn bidrar til å forankre og implementere kompetanse og en varig struktur for sang.

Kort beskrivelse av tretrinnsmodellen – veien til mer sang i hverdagen!

Trinn 1: Forankring

Bevisst og systematisk forankring av sang inn i skolens hverdag

Trinn 2: Repertoar

Arbeide med skolens repertoar på bevisst grunnlag.

Trinn 3: Struktur

Bevisst definering av strukturer, - tradisjoner og -idéer

 

Tretrinnsmodellen gjennomføres akkurat i den takt som skolen selv definerer. Det er imidlertid å anbefale at modellen gjennomføres i den rekkefølge som er definert for å oppnå et godt sluttresultat.

Hvert programtrinn inneholder noen faste programdefinerte tiltak som skolen forutsettes å gjennomgå. I tillegg finnes det noen tiltak som skolen selv kan definere eller velge mellom, men som skolen sterkt anmodes å utføre for å sikre et best mulig resultat. I tillegg finnes det noen helt valgfrie tiltak som skolen kan velge å utføre om man så ønsker og opplever som hensiktsmessig.

Hvert trappetrinn har følgende progresjon:

       I. Innledning

Under innledningen gis og behandles basisinformasjon om de tiltak som er definert at skolen skal arbeide med. Her er det viktig at alle ansatte blir like godt informert og får eierskap til at skolen skal arbeide som en Syngende skole.

       II. Grunnfase

Under grunnfasen starter skolen arbeidet med å planlegge og gjennomføre tiltak – både de programdefinerte tiltakene, tiltak som skolen selv har definert og eventuelle andre valgfrie tiltak som skolen velger.

       III. Fordypningsfase

Under fordypningsfasen fortsetter dette arbeidet, men nå ligger fokuset på å få tiltakene implementert slik at man kan oppnå en varig og fast forandring på skolen.

 

Husk:

Skolen setter selv opp en realistisk ambisjonsplan for hvor lang tid skolen trenger på hvert trappetrinn! Noen skoler ønsker kanskje å fokusere på med forankring i 2 år, mens andre skoler ønsker å gå videre til repertoararbeid allerede etter ett år eller halvannen semester. Dette får skolene selv definere!

Et eksempel på gjennomføring.

«Strandneset skole» har valgt å bli en Syngende skole fra høsten 2019. Skolen har for det kommende skoleåret valgt å konsentrere seg om kun Trinn 1: «Forankring av Syngende skole».

Slik kan arbeidsprosessen og tidsplanen for eksempel se ut:


Innledningen

Når: Juni 2019 og aug/sept 2019

Hva: Informasjon til alle ansatte på skolen om Syngende skole. Deling og diskusjon på planleggingsdag og/eller fellesmøter. Noen konkrete (programfestede) oppgaver fra Syngende skole som de ansatte utfører. Disse er relatert til å definere skolens ambisjon vedr. sang, samt å kartlegge og snakke om den enkelte læreres personlige eierskap/erfaring/generelle forhold til sang.

Tilrettelegging av materiell og systemer, slik at alle har enkelt tilgang til innlogging til Syngende skoles Ressursportal og til Sangbanken. Opprettelse av «kjernetropp» som skal ha en koordinerende og støttende funksjon.

Grunnfase

Når: September 2019 – februar 2020

Hva: Sang og sangrelaterte spørsmål legges inn som et fast punkt på fellesmøter. Det arbeides for å oppnå lavterskel-deling av erfaringer, ideer og kompetanse mellom lærerne. Skolen definerer sitt sangårshjul og hvilke tiltak man har planlagt for skoleåret - både tradisjoner og eventuelle nye sangtiltak som planlegges. Fordeling av ansvar og oppgaver mellom trinnene. Man går i gang med sangambassadører (elevene).

Fordypningsfase

Når: Februar – juni 2020

Hva: Sang og Syngende skole er fortsatt et tema på fellesmøter og trinnmøter. Skolen har systematisk deling av erfaringer og kompetanse. Man definerer hvordan erfaringer, tips og kompetanse kan synliggjøres for hverandre og lagres hensiktsmessig (f. eks. i en mappe på skolens fellesplattform for lærerne).

Tiltak som har blitt gjennomført evalueres og man går allerede i løpet av våren i gang med å definere skolens årshjul for kommende skoleår (faste tiltak). Det lages korte sjekklister for alle faste tiltak, slik at det skal være enkelt å ta over stafettpinnen fra hverandre. Det legges opp til et ideverksted for å få til eventuelle nye sangtiltak for kommende skoleår.

Det defineres en enkel manual for sangambassadørenes arbeid. Eventuelt involveres også elevrådet. Man setter opp en fast inspirasjons- og informasjonspost om sang på de faste informasjonsbrevene hjem til foreldrene.

Skolen synliggjøres som en Syngende skole på skolens nettside. Det planlegges et morsomt lærerinnslag med sang som skal fremføres for elevene på skoleavslutningen