Hva er Syngende skole?

Sang som en naturlig og aktiv del av hverdagen!

På en Syngende skole kan alfabetet synges, matematikk blir til sanglek, og midt i naturfagtimen rekker en småtrøtt elev opp hånden og sider “nå må vi synge, så vi får litt energi igjen!”

Sang er en viktig del av livet til oss mennesker. Sangen følger oss gjennom ulike faser i livet, er et verktøy for oss å uttrykke oss, skaper fellesskap og den kan gi oss fantastiske musikalske opplevelser og minner. Sang er en del av vår kultur, den er en del av vår kulturarv og av vår identitet. 

Syngende skole har som mål å styrke sangens plass i norsk skole.

Sangen på skolen

Mange lærere ønsker å bruke mer sang i skolehverdagen, men trenger inspirasjon og opplæring for å få det til. Ansatte ved en Syngende skole får tilgang til et rikt utvalg spennende opplæringsvideoer, metodiske tips og digitale verktøy i ressursportalen Sangbanken.no. Sangaktivitetene er tilpasset ulike alderstrinn, fag og årstider. I tillegg får skolene veiledningsmateriell, kurs og konkrete verktøy for å kunne arbeide systematisk med sang.

Det er i programmet lagd opp til en struktur som skal hjelpe skolen å skape en systematikk over sangvirksomheten på skolen, og derved sikre at sangen ikke blir tilfeldig eller sårbar og personavhengig, men en fast aktivitet som er tilstede som en naturlig del av skolens virksomhet.

Hvorfor akkurat sang?

Forskning på sang og helse viser at det å synge sammen styrker opplevelsen av tilhørighet, identitet og samhold. I tillegg reduseres stressnivået i kroppen, og produksjonen av lykkehormoner stimuleres. Sang krever heller ingen instrumenter, og er enkelt å dra i gang - hvor- og når som helst!Syngende skole- et skoleutviklingsprogram

Syngende skole er et skoleutviklingsprogram som skal styrke og forankre sangen som en naturlig del av skolehverdagen og skolens virksomhet.

Syngende skole-programmet innebærer at skolen gjennomgår en definert forandringsprosess. Målsetningen er å oppnå en fast, tydelig og forutsigbar struktur for sang på den enkelte skole.

Syngende skole er rettet mot elever i norsk grunnskole, og er et av programmene under Krafttak for sang. 

Syngende skole utvikles og driftes av Musikk i Skolen. Inspirasjonskilden for satsingen er det britiske sangprogrammet SingUp. Gjennom økt kompetanse hos lærerne og mer systematisk og aktiv bruk av sang som aktivitet i alle fag, blir sangen en naturlig del av både selve undervisningen og skolens virksomhet.

Syngende skole-programmet bidrar til å:

 • Styrke skolens faste læringsprosesser og bidra til et positivt læringsmiljø.

 • Forbedre sosial samhandling mellom både barn og voksne

 • Skape gode estetiske opplevelser som gir elevene mestringsfølelse og stolthet

 • Styrke skolens felles identitet

 • Skape faste strukturer som ikke er tilfeldige, sårbare eller personavhengige, men forutsigbare og integrert i skolens virksomhet


Målsetting

Vi ønsker at dagens generasjon barn og unge skal få anledning til å bli kjent med og utvikle sin egen stemme, og få et felles repertoar de kan eie resten av livet.

Sangaktivitet bidrar til en styrket identitetsfølelse, og til å bygge en mer bevisst og stødig kulturell grunnmur. Syngende skoler jobber for å forankre sangen som en naturlig og aktiv del av skolehverdagen til alle eleveneDet skjer gjennom: 

 • At skolen skaper en positiv holdning til sang

 • Å styrke sang som et aktivt virkemiddel for et bedre skole- og læringsmiljø

 • Å gi lærerne de metodiske verktøyene de trenger for å kunne sette i gang sang

 • Å gi lærerne kompetanse til å ta bevisste valg vedrørende repertoar

 • At skolen etablerer permanente systemer for å sikre daglig sang for alle skolens elever

 
Syngendeskole_Ilaskole2015_LarsOpstad_017.jpg

Hvorfor bli Syngende skole?

Sang kan bidra til et mer positivt læringsmiljø, til bedre psykisk helse for den enkelte og til et mer inkluderende psykososialt miljø. Forskning peker på at sang og felles musisering har positiv effekt både på kognitive prosesser, språkinnlæring, hukommelse, motivasjon og psykisk helse.

Gjennom sangen skapes også tradisjoner som blir felleseie for alle barn og voksne på skolen – uansett sosial eller geografisk bakgrunn og alder. Ikke minst er det viktig at både elever og lærere får et sunt og bevisst forhold til sin egen tale- og sangstemme.


Syngende skole i praksis - “3 trinn” til varig endring

Hovedmålet for Syngende skole er å forankre sangen
som en fast og naturlig del av skolehverdagen.

På mange skoler kan sangaktiviteten, spesielt på de eldre trinnene, bli tilfeldig, sårbar og avhengig av enkelte læreres interesse og kompetanse. Ved personalskifte kan tidligere fungerende tradisjoner og rutiner plutselig rakne og opphøre, og sangsituasjonen bli betydelig svekket og tilfeldig. 

For å sikre at sangen er en del av skolehverdagen til alle barn har vi utarbeidet modell som skal hjelpe skolen til å skape en fast og stabil struktur for sang. Modellen baseres på tre trinn, der hvert trinn bidrar til å forankre og implementere kompetanse og en varig struktur for sang.


Tretrinnsmodellen – veien til mer sang i hverdagen!

Trinn 1: Forankring

Bevisst og systematisk forankring av sang inn i skolens hverdag

Trinn 2: Repertoar

Arbeide med skolens repertoar på bevisst grunnlag.

Trinn 3: Struktur

Bevisst definering av strukturer, - tradisjoner og -idéer


Tretrinnsmodellen gjennomføres i den takt som skolen selv definerer. Det er imidlertid viktig at modellen gjennomføres i den form som er definert for å oppnå et godt sluttresultat.

Hvert trinn inneholder en rekke tiltak som skolen ha gjennomgått. I tillegg finnes det noen tiltak som skolen selv kan velge mellom, men som skolen bør utføre for å sikre et best mulig resultat. I tillegg finnes det noen valgfrie tiltak som skolen kan velge å utføre om de så ønsker.

Hvert trappetrinn har følgende progresjon:

I Innledning

II      Grunnfase

III     Fordypningsfase 

Den innledende fasen inneholder basisinformasjon om de tiltak som er definert at skolen skal arbeide med. Her er det viktig at alle ansatte blir like godt informert.

Under grunnfasen påbegynner skolen arbeidet med å gjennomføre tiltak – både de pålagte tiltakene, de tiltak som skolen selv valgt og de valgfrie som skolen eventuelt valgt.

Under fordypningsfasen fortsetter dette arbeidet, men nå ligger fokuset på å få tiltakene implementert slik at forandringen kan bli varig og fast på skolen.


De 7 momentene - syv tiltaksområder

Som verktøy inn i dette arbeidet brukes de 7 syv momentene som skolen i mer eller mindre grad skal arbeide med på hvert trinn. Ved å arbeide systematisk med hvert trinn vil skolen oppnå både en positiv holdningsendring til sang hos elever og lærere. I tillegg vil skolen få de nødvendige metodiske verktøyene og systemene som trengs for å sikre at sangen blir en aktiv og fast del av skolehverdagen. 

Skolen setter selv opp en realistisk ambisjonsplan for hvor lang tid skolen trenger på hvert trappetrinn.

 • Forankre prosjektet hos ansatte og elever

 • Kompetanseheving for lærere og elever

 • Organisere daglig sang for alle elever

 • Systematisere skolens samlede sangaktiviteter og tradisjoner

 • Etablere skolens repertoar

 • Samhandle med andre kulturaktører i lokalmiljøet

 • Profilere prosjektet internt og eksternt


 
BT2B0446_cropped.png

Bli en Syngende skole

Å bli en Syngende skole er å si ja til en endringsprosess for å gjøre sang til en levende del av skoledagen. Motiverende lærerkurs og tilgang til Sangbanken og metodisk verktøy senker terskelen for å la barna synge - også for de lærerne som ikke er komfortable med å synge selv.